Samurai and Daimyō

This page contains all the articles written on samurai and daimyō of the Sengoku Jidai. They will be listed in alphabetical order.


Akechi Mitsuhide

Ashikaga Yoshiteru

Azai Nagamasa

Date Masamune

Imagawa Yoshimoto

Ishida Mitsunari

Katakura Kojūrō

Kobayakawa Hideaki

Maeda Keiji

Matsunaga Hisamichi

Naitō Joan

Naoe Kanetsugu: Defender of the Uesugi

Oda Nobuhide

Saitō Dōsan

Sakai Tadatsugu

Sanada Masayuki

Sanada Yukimura

Shibata Katsuie

Shima Sakon

Bl. Takayama Ukon

Takeda Shingen

Takenaka Hanbei

Toyotomi Hideyoshi